Hukum Aborsi Bayi Cacat

0
2784

Oleh: Ust. Shiddiq Al Jawi

Hukum Aborsi
Pertama-tama harus diketahui dulu hukum aborsi dalam fiqih Islam. Menurut kami, pendapat terkuat (rajih) adalah pendapat yang menyatakan, jika usia janin sudah berusia 40 hari, haram hukumnya melakukan aborsi pada janin tersebut. Demikianlah pendapat Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya an-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam.

Dalil syar’i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah hadits Nabi SAW berikut :
“Jika nutfah (zigote) telah lewat empat puluh dua malam [dalam riwayat lain ; empat puluh malam], maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah),’Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan ?’ Maka Allah kemudian memberi keputusan…” (HR. Muslim, dari Ibnu Mas’ud RA)

Hadits di atas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya, adalah sete­lah melewati 40 malam. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai ciri-ciri sebagai manusia yang terpelihara darahnya (ma’shumud dam). Yakni maksudnya haram untuk dibunuh. Maka tindak penganiayaan terhadap janin tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka ibu si janin, bapaknya, ataupun dokter, diharamkan menggugurkan kandungan ibu tersebut bila kandungannya telah berumur 40 hari.

Siapa saja dari mereka yang melakukan pengguguran kandungan, berarti telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal yang mewajibkan pembayaran diyat (tebusan) bagi janin yang gugur. Diyatnya adalah seorang budak laki-laki atau perempuan, atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (yaitu 10 ekor onta), sebagaimana telah diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah tersebut. Rasulullah SAW bersabda :

Rasulullah SAW memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan…” (HR. Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah RA) (Abdul Qadim Zallum, 1998).

Jika usia janin sudah berumur 120 hari (atau empat bulan), keharaman aborsi lebih tegas lagi, sebab dalam usia 120 hari tersebut, Allah SWT sudah memberikan nyawa (ruh) pada janin tersebut. Perhatikanlah dalil-dalil syar’i berikut :

Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

“Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk ‘nuthfah’ (zigote), kemudian dalam bentuk ‘alaqah’ (embrio) selama itu pula [40 hari], kemudian dalam bentuk ‘mudghah’ (fetus) selama itu pula [40 hari], kemudian ditiupkan ruh kepadanya.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi).

Allah SWT berfirman :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu.” (QS Al An’aam [6] : 151)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu.” (QS Al Isra` [17] : 31 )

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara’).” (QS Al Isra`[17] : 33)

“Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh.” (QS At Takwir : 8-9)

Berdasarkan dalil-dalil ini, maka aborsi juga haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi adalah pembunuhan yang telah diharamkan Islam.

Aborsi Bayi Cacat
Apakah bayi yang cacat, seperti yang ditanyakan oleh penanya di atas, boleh diaborsi? Jawaban kami adalah, secara syar’i hukumnya tetap haram. Sebab dalil-dalil umum yang mengharamkan aborsi –seperti telah kami paparkan di atas– dapat tetap diberlakukan pada kasus yang ditanyakan, yakni pada janin umur 4 bulan tanpa tempurung kepala yang diperkirakan hanya dapat bertahan hidup dua hari saja.

Selama tidak terdapat dalil syar’i –dari Al-Qur`an dan al-Hadits– yang mentakhsis (mengecualikan) dalil-dalil umum tersebut, maka hukum aborsi pada bayi cacat tetap haram. Dalam hal ini kaidah ushul menyebutkan :

“Al-‘aam yabqaa ‘ala ‘umuumihi maa lam yarid daliil al-takhshish.”

(Dalil yang bersifat umum tetap berlaku dalam keumumannya, selama tidak terdapat dalil yang mentakhsisnya [mengecualikan keumumannya]).

Dalam hal ini kami tidak mendapatkan dalil syar’i yang mengecualikan keumuman dalil-dalil tersebut, sehingga hukum aborsi pada bayi cacat tetap haram, bagaimana pun juga keadaannya. Tidak peduli apakah dia mempunyai tempurung kepala atau tidak, juga tidak peduli apakah dia hanya mampu bertahan 2 hari atau tidak. Dalam semua keadaan ini hukum aborsi janin cacat tetap haram dan tetap merupakan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla.

Memang, menurut buku teks ilmu kedokteran dan kandungan (obstetri dan ginekologi), bayi yang tidak kompetibel dengan kehidupan, boleh diaborsi (the baby that incompetible with life, can be aborted). Maksudnya, bayi yang diperkirakan tidak akan dapat bertahan hidup lama di luar kandungan, sah-sah saja diaborsi.

Namun, kami tidak setuju dengan pendapat tersebut. Sebab pendapat tersebut tidak mempunyai landasan syariah apa pun, baik dari al-Qur`an atau al-Hadits. Itu hanyalah semata-mata opini manusia yang hanya berlandaskan realitas empirik dengan standar manfaat.

Karena itu, pendapat tersebut tertolak (mardud) secara tinjauan syar’i. Tidak pantas seorang muslim, baik pasien maupun dokter ahli kandungan, berpegang dengan pendapat salah tersebut. Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan petunjuk kami (Islam), maka perbuatan itu tertolak (mardud).” (HR. Muslim).

Hanya saja, jika keberadaan bayi cacat itu mengancam jiwa si ibu, dalam kondisi seperti ini aborsi dibolehkan secara syariah. Sebab kondisi darurat memperbolehkan tindakan haram demi menjaga kelangsungan hidup manusia.

Kaidah fiqih menyatakan : “Adh-Dharuuratu tubiihu al-mahzhuuraat.”

(Keadaan darurat membolehkan apa-apa yang diharamkan).

Namun sekali lagi patut dicatat, kebolehan aborsi ini bukan karena bayinya cacat, melainkan karena kondisi darurat. Andaikata bayinya tidak cacat, namun keberadaannya mengancam jiwa ibu, boleh pula ia digugurkan.

Kesimpulan
Aborsi pada bayi cacat hukumnya tetap haram, sebab tidak terdapat dalil-dalil syar’i yang mengecualikan dari keumuman dalil-dalil yang mengharamkan aborsi.

Tapi jika keberadaan bayi cacat itu mengancam jiwa si ibu, maka dalam kondisi seperti ini aborsi bayi cacat dibolehkan secara syariah. Wallahu a’lam.

SHARE
Previous articleHukum Kloning
Next articleDakwah Adalah Darah

LEAVE A REPLY